Traktaten bestalen

Wan jie wellen Traktaten jeschekjt haben, bitte wält jun Launt von de unjaschte List. Wan jun Launt nich opp de List es, dan wält „Aundre Launt“ (other country)
Content Copyright © 2018 GTBS. All rights reserved.