Een Frint fa Die

Jesus Dien Frint

afriendforyou1

Ekj hab een Frint. Hee es de basta Frint waut ekj jeemols jehaut hab. Hee es soo leeftolich un tru daut mie daut sea jefaulen wudd, wan du Am uk kjanen wurscht. Sien Nomen es Jesus. Un daut wundascheene Dinkj es daut Hee uk jleichen wudd dien Frint to sennen.

Lot mie die emol von Am vetalen. Wie läsen dise Jeschicht en de Bibel. De Bibel es de Woarheit. Daut es Gott sien Wuat.

Gott es de Janja Dee de Welt jemoakt haft un aules waut doa bennen es. Hee es Har em Himmel un oppe Ieed. Hee jeft Läwen un Odem fa aules waut doa es.

Gaunse Takjst von: Een Frint fa Die

afriendforyou2

Jesus es Gott sien Sän. Gott schekjt Am vom Himmel no dise Ieed toom ons perseenelja Heilant to sennen. Gott leewd de Welt soo sea (daut meent Hee jleicht die un mie) daut Hee sien eensja Sän, Jesus schekjt, (fa onse Sind to stoawen) daut aul dee, dee aun Am jleewen, nich veloaren gonen, oba daut eewje Läwen haben. (Johanes 3,16)

Jesus kjeem no dise Ieed aus een kjlienet Bäbe. Sien Voda un Mutta oppe Ieed wieren Josef un Maria. Hee wort em Staul jebuaren un enne Kjrebb nenjelajcht.

afriendforyou3

Jesus woss met Josef un Maria opp un wia an jehuarsom. Hee haud Breeda un Sestren toom met spälen. Hee holp Josef aus een Holtoabeida.

afriendforyou4

Aus Jesus aus een Maun oppjewossen wia, lieed Hee de Menschen von sien Voda em Himmel. Hee wees an daut Gott an goot wia. Hee heeld de Kranke un treest de waut em Trubbel wieren. Hee wia de Kjinja äa Frint. Hee wol de Kjinja dicht bie Sikj haben. Hee haud Tiet fa an. De Kjinja jleichten Jesus un wullen uk bie Am sennen.

Eenje Menschen jleichten Jesus nich. See wieren aufjenstich äwa Am, un kunnen Am nich lieden. See stieden sikj soo sea äwa Am daut see Am wullen doot moaken. Een schrakjelja Dach muaken see Jesus doot aus see Am aum Kjriez noagelden. Jesus haud nuscht Orrajcht jedonen. Hee must en onse Städ stoawen wäajen du un ekj Orrajcht jedonen hauden.

afriendforyou5

Jesus siene Jeschicht hieet nicht bie sien Doot opp. Gott wuak Am vom Doot wada opp! Siene Nofolja sagen Am wada. Dan een Dach reisd Hee trigj nom Himmel.

Vondoag kaun Hee die seenen un hieren. Hee weet aules von die om, un sorcht fa die. Komm blooss no Am em Jebäd. Saj Am aul diene Trubbels. Hee es reed die to halpen. Du kaust dien Kopp neijen un to Am räden, irjentwanea, irjentwua.

Een dach woat Hee wada komen! Hee woat aul dee, dee aun Am jleeven, ne Hus nom Himmel nämen.

afriendforyou6

 

( Plautdietsch )

Kontakt

Traktaten bestalen

Jie Motten Wadajebuaren Sennen

Jesus sajcht ons daut de Himmelsdäa woat nich op sennen fa dee waut nich wadajebuaren sent. Doawäajen froag wie: Frint, best du wadajebuaren? Kjoakjen Jliet, best du wadajebuaren? Wan nich, dan best du noch veloaren. Wiels Jesus sajcht: „Wäa nich noch eemol jebuaren es, kaun Gott sien Rikj nich seenen” (Johanes 3,3).

Du muchst froagen: „Waut es wadajebuaren sennen?“ En dise Tiet es väl Misvestentnis äwa de niee Jeburt. Daut es nich de Doop, wiels atelje wieren jedeept oba nich wadajebuaren (Aposteljeschicht 8,18-25). Daut es nich sikj eene Jemeent aunschluten, wiels atelje hauden sikj jeheem nenjeschlikjt (Galata 2,4). Daut es nich aum Owentmol deel nämen, wiels atelje neemen onwirdich deel un daut brocht an Vedaumniss (1. Korinta 11,29). Daut es nich blooss een vebätren, ooda vesieekjen bäta to läwen, „wiels ekj saj junt, väle woaren vesieekjen nenn to komen, un woaren nich kjennen“ (Lukas 13,24). Daut es nich bäden, wiels Jesus sajcht „Dit Volkj ieet mie met de Leppen, oba äa Hoat es wiet auf von mie“ (Matäus 15,8).

Jeemaunt mucht sajen, wan ekj vesieekjt to doonen waut ekj kaun, de Oame to jäwen, de Kranke to besieekjen, un jieda Dach soo schmock to sennen aus ekj kaun, dan sie ekj doch wadajebuaren (Matäus 25,41-45). Nä, wie kjennen nich sennen waut wie nich sent: „Wäa fleeschlich jesonnen es, dee es fientlich jäajen Gott, wiels daut Fleesch nich Gott unjadon es, un uk nich kunn, wan daut uk noch wull“ (Reema 8,7). Wie motten eene Endaniss em Hoat haben. Gott sajcht derch een Profeet, „Un ekj woa junt een nieet Hoat jäwen“ (Hesekiel 36,26).

„Waut es dan eene niee Jeburt?“ Eene niee Jeburt besteit doarenn wan daut Hoat sikj von fa sikj selfst läwen veendat to een Läwen fa Gott. Dit kjemt wan wie een Schultjefeel fa onsen sindjen Tostaund haben, un wie em Gloowen no Jesus om Vejäwunk kjikjen. Wan een Kjint jebuaren woat, dan kjemt een nieet Läwen verendach, eene niee Persoon em Fleesch. Grod soo wan wie wadajebuaren sent, kjemt een nieet Läwen en Jesus Christus em Jeist äwadäl. Doawäajen woat daut eene niee Jeburt jenant—een nieet Läwen en Jesus Christus. „De Har vetrakjt sien Vespräakjen nich too lang, soo aus eenje meenen. Hee haft bloos Jedult met junt, wiels hee well, daut aulemaun sikj oppmoaken saul, un daut kjeena veloaren jeit“ (2. Petrus 3,9).

Gaunse Takjst von: Jie Motten Wadajebuaren Sennen

„Wanea kaun ekj wadajebuaren woaren?” De Heilje Schreft sajcht, „Vondoag, wan jie siene Stemm hieren woaren“ (Hebräa 3,7). Daut meent irjent een Ella, irjent eene Tiet, irjent een Plauz, wanemma du daut roopen hieescht kaust du auntwuaten, un kaust em Jeist wadajebuaren woaren.

“Woo lang nemt daut dan? Mott ekj nich doa nenn waussen?” Nä, wie woaren em Gottesrikj nenn jebuaren, un daut moakt ons Kjinja un Oawen. „Sent wie oba Kjinja, dan sent wie uk Gott siene Oawen un Christus siene Metoawen“ (Reema 8,17). Dit kaun en de Moment passieren wan du aules han jejäft hast un no Jesus om Vejäwunk kjemst.

„Woo un wanea kjrie wie daut?” Gott, de em Hoat nenkjikjt , sitt dien opprechtjet Velangen. Hee Kjemt no die met de Krauft vom Heiljen Jeist un jeft die eenen rajchten Jeist (Psalmen 51,10). Soo woascht du Wadajebuaren—eene niee Kjreatua en Christus Jesus derchem Gloowen aun Am (2. Korinta 5,17).

Tolatst: „Woo kaun ekj weeten daut ekj wadajebuaren sie?” En Reema 8,1-10 lieet Paulus soo: „Wan oba irjentwäa nich Christus sienen Jeist haft, dee es dan uk nich eena von de sienje.“ De Bibel lieet daut de Veloarne sent doot en äare Sind, vedaumt, un haben een beeset Jewessen. Dee sent fleeschlich jesonnen, onen Hopninj, onjehuarsom, un onen Gott en ne Welt. Oba, een wadajebuaren Christ es een Kjint Gottes, läwendich en Christus, jerat, onen Vedaumniss, un haft een goodet Jewessen. Hee es uk jeistlich jesonnen, met dän Heiljen Jeist un Gloowen oppjefelt, un haft de Hopninj vom eewjet Läwen. Siene Sind es met Jesus Christus sien Bloot aufjelascht. Sien Hoat es met Leew un de Fräd Gottes oppjefelt, de Fräd waut wiet äwa aules jeit waut Menschen vestonen kjennen. Hee jleicht, velangt, un haft de Krauft, Gottes Wellen to doonen. Hee schazt de Hopninj waut doa bie daut Grauf vebie rieekjt, un de Vespräakjunk von een Heim em Himmel. Kunn irjentwäa soone Endaniss derchgonen un daut nich enwoaren? Woarschienlich nich, wiels „De Jeist selfst jeft onsen Jeist daut Zeichnis, daut wie Gott siene Kjinja sent“ (Reema 8,16).

Wan du noch nich dise Erfoarunk jehaut hast, dee doa de Seel soon Fräd un Freid brinjt, dan jeft die noch nich enne Ru, wiels du nemst daut nich wichtich jenuach met Gott un diene ieejne Seel. Du must doch wadajebuaren woaren.

Kontakt

Traktaten bestalen

De Auntwuat fa die

Jesus at the well

 

Weetst du daut doa Wäa es waut aules omweet von die? Jesus, Gottes Sän weet aules waut du jeemols jedonen hast. Hee haft de Welt jemoakt un aules waut oppe Welt es. Hee weet de Vegonenheit, de Jäajenwuat un de Tookunft. Hee haft ne Leew fa die un kjeem no dise Welt om die to raden von diene Sinden. Hee haft een Plon fa dien Läwen toom die Freid brinjen.

Een Dach aus Jesus met siene Frind toop waundad, kjeem hee no een Darp en Samaria. Jesus saut oppem Borm om sikj to vereiwen wiel siene Frind to Darp jinjen om Äten to kjeepen.

Aus Jesus doa saut, kjeem doa ne Fru om Wota to schapen vom Borm. Jesus fruach ar, „Kaust du mie Wota jäwen toom drinkjen?“

Gaunse Takjst von: De Auntwuat fa die

De Fru wundat sikj, un fruach, „Du frajchst mie no Wota? Weets du nicht daut ekj ne samaritische Fru sie un de Juden haben doch nuscht met ons to doonen?“

Leise auntwuad Jesus, „Wan du werkjlich Gott kjanst, un wist wäa met die hia räden deit, dan wurscht du mie no Läwenswota jefroacht haben. Ekj wudd die jieren jejäft haben.“

De Fru kjikjt Am vewundat aun un säd, „Har, de Borm es deep. Du hast nuscht toom met schapen. Woo wurscht du kjennen dit Läwenswota schapen?“

The woman running to town

Jesus auntwuad wada, „Dee waut von disem Borm drinkjen, dän darscht boolt wada. Oba wan du von daut Wota drinkjen deist waut ekj jäwen kaun, dan woat die niemols wada darschten.“

„Har,“ säd de Fru, „Jeff mie soon Wota daut ekj niemols mea darschtich woa, un uk nich emma wada Wota holen mott.“

„Go, roop dien Maun un komm wada trigj,“ säd Jesus.

„Ekj hab kjeen Maun,“ auntwuad see.

„Daut es woll soo,“ säd Jesus. „Du hast fief Mana jehaut, oba disen waut du nu hast es nich dien Maun.“

Woo weet dis Maun von mie om, wundat see. „Har, ekj see daut du een Profeet best. Ekj hab nu eene Froag fa die. Onse Menschen haben opp disen Boajch Gott aunjebät. Jie sajen daut Jerusalem es de rajchte Städ toom Gott aunbäden.“

Dan säd Jesus, „Daut es nich soo wichtich wua wie Am aunbäden; vondoag kjennen de woarhauftje Aunbäda däm himlischa Voda em Jeist un enne Woarheit aunbäden.“

„Ekj weet daut de Messias woat komen, waut Christus jenant woat,“ säd see, „un wan Hee kjemt, woat Hee ons daut aula kloa moaken.“

Dan säd Jesus dietlich, „Ekj sie de Christus.“

Dan leet see äaren Wotakruck doa stonen un jinkj trigj no de Staut. „Komt,“ roopt see, „komt met mie met un seet een Maun dee mie aules jesajcht haft waut ekj jee jedonen hab. Es dit nich de Christus?“

De Menschen jinjen dan rut ut de Staut om Jesus to trafen. Väle jleewden daut Hee de Christus wia, de Heilant, wiels Hee aules omwist von an. Dise Jeschicht jeit em Evangelium Johanes 4,3-42 to läsen.

Jesus teaching the crowd

Jesus weet om aules om von ons, daut Goode jrodsoo goot aus daut Schlajchte. Wie wudden jleichen de schlajchte Dinja von onse Läwes von Jesus to vestäakjen, oba wie kjennen nich. Hee es jekomen ons to veschoonen von de Strof waut wie vedeent haben fa daut Orrajcht waut wie jedonen haben. Hee kaun daut schwoare Jefeel von ons Hoat wajchnämen, un ons Fräd jäwen. Hee storf fa ons soo daut Hee onse Sind wajchnämen kunn, un Hee muak daut mäajlich ons ne himlische Heimat to jäwen wan wie stoawen.

Jesus es de Auntwuat fa aul daut waut die fält, un uk fa aul diene Froagen. Hee well dien Frint sennen. Hee well uk de Ladichkjeit en dien Hoat oppfellen. Hee kaun diene Forcht un diene Onsechaheit vetuschen met Fräd un Ru.

Jesus sajcht, „Komt aula no mie . . . un ekj woa junt Ru jäwen“ (Matäus 11,28). Bäd blooss to Am, un froag Am en dien Hoat un Läwen nenn to komen. Soo aus du disen grooten Gott em Gloowen aun nemst, soo trakjt Hee uk en dien Hoat nenn. Siene Noheit jeft die ne Freid. Hee jeft uk Krauft un Zwakj fa dien Läwen. Hee woat diene Auntwuat sennen!

 

Bible text taken from De Bibel (The Bible in Plautdietsch) © 2003. Used by permission.

Kontakt

Traktaten bestalen