Jie Motten Wadajebuaren Sennen

Jesus sajcht ons daut de Himmelsdäa woat nich op sennen fa dee waut nich wadajebuaren sent. Doawäajen froag wie: Frint, best du wadajebuaren? Kjoakjen Jliet, best du wadajebuaren? Wan nich, dan best du noch veloaren. Wiels Jesus sajcht: „Wäa nich noch eemol jebuaren es, kaun Gott sien Rikj nich seenen” (Johanes 3,3).

Du muchst froagen: „Waut es wadajebuaren sennen?“ En dise Tiet es väl Misvestentnis äwa de niee Jeburt. Daut es nich de Doop, wiels atelje wieren jedeept oba nich wadajebuaren (Aposteljeschicht 8,18-25). Daut es nich sikj eene Jemeent aunschluten, wiels atelje hauden sikj jeheem nenjeschlikjt (Galata 2,4). Daut es nich aum Owentmol deel nämen, wiels atelje neemen onwirdich deel un daut brocht an Vedaumniss (1. Korinta 11,29). Daut es nich blooss een vebätren, ooda vesieekjen bäta to läwen, „wiels ekj saj junt, väle woaren vesieekjen nenn to komen, un woaren nich kjennen“ (Lukas 13,24). Daut es nich bäden, wiels Jesus sajcht „Dit Volkj ieet mie met de Leppen, oba äa Hoat es wiet auf von mie“ (Matäus 15,8).

Jeemaunt mucht sajen, wan ekj vesieekjt to doonen waut ekj kaun, de Oame to jäwen, de Kranke to besieekjen, un jieda Dach soo schmock to sennen aus ekj kaun, dan sie ekj doch wadajebuaren (Matäus 25,41-45). Nä, wie kjennen nich sennen waut wie nich sent: „Wäa fleeschlich jesonnen es, dee es fientlich jäajen Gott, wiels daut Fleesch nich Gott unjadon es, un uk nich kunn, wan daut uk noch wull“ (Reema 8,7). Wie motten eene Endaniss em Hoat haben. Gott sajcht derch een Profeet, „Un ekj woa junt een nieet Hoat jäwen“ (Hesekiel 36,26).

„Waut es dan eene niee Jeburt?“ Eene niee Jeburt besteit doarenn wan daut Hoat sikj von fa sikj selfst läwen veendat to een Läwen fa Gott. Dit kjemt wan wie een Schultjefeel fa onsen sindjen Tostaund haben, un wie em Gloowen no Jesus om Vejäwunk kjikjen. Wan een Kjint jebuaren woat, dan kjemt een nieet Läwen verendach, eene niee Persoon em Fleesch. Grod soo wan wie wadajebuaren sent, kjemt een nieet Läwen en Jesus Christus em Jeist äwadäl. Doawäajen woat daut eene niee Jeburt jenant—een nieet Läwen en Jesus Christus. „De Har vetrakjt sien Vespräakjen nich too lang, soo aus eenje meenen. Hee haft bloos Jedult met junt, wiels hee well, daut aulemaun sikj oppmoaken saul, un daut kjeena veloaren jeit“ (2. Petrus 3,9).

Gaunse Takjst von: Jie Motten Wadajebuaren Sennen

„Wanea kaun ekj wadajebuaren woaren?” De Heilje Schreft sajcht, „Vondoag, wan jie siene Stemm hieren woaren“ (Hebräa 3,7). Daut meent irjent een Ella, irjent eene Tiet, irjent een Plauz, wanemma du daut roopen hieescht kaust du auntwuaten, un kaust em Jeist wadajebuaren woaren.

“Woo lang nemt daut dan? Mott ekj nich doa nenn waussen?” Nä, wie woaren em Gottesrikj nenn jebuaren, un daut moakt ons Kjinja un Oawen. „Sent wie oba Kjinja, dan sent wie uk Gott siene Oawen un Christus siene Metoawen“ (Reema 8,17). Dit kaun en de Moment passieren wan du aules han jejäft hast un no Jesus om Vejäwunk kjemst.

„Woo un wanea kjrie wie daut?” Gott, de em Hoat nenkjikjt , sitt dien opprechtjet Velangen. Hee Kjemt no die met de Krauft vom Heiljen Jeist un jeft die eenen rajchten Jeist (Psalmen 51,10). Soo woascht du Wadajebuaren—eene niee Kjreatua en Christus Jesus derchem Gloowen aun Am (2. Korinta 5,17).

Tolatst: „Woo kaun ekj weeten daut ekj wadajebuaren sie?” En Reema 8,1-10 lieet Paulus soo: „Wan oba irjentwäa nich Christus sienen Jeist haft, dee es dan uk nich eena von de sienje.“ De Bibel lieet daut de Veloarne sent doot en äare Sind, vedaumt, un haben een beeset Jewessen. Dee sent fleeschlich jesonnen, onen Hopninj, onjehuarsom, un onen Gott en ne Welt. Oba, een wadajebuaren Christ es een Kjint Gottes, läwendich en Christus, jerat, onen Vedaumniss, un haft een goodet Jewessen. Hee es uk jeistlich jesonnen, met dän Heiljen Jeist un Gloowen oppjefelt, un haft de Hopninj vom eewjet Läwen. Siene Sind es met Jesus Christus sien Bloot aufjelascht. Sien Hoat es met Leew un de Fräd Gottes oppjefelt, de Fräd waut wiet äwa aules jeit waut Menschen vestonen kjennen. Hee jleicht, velangt, un haft de Krauft, Gottes Wellen to doonen. Hee schazt de Hopninj waut doa bie daut Grauf vebie rieekjt, un de Vespräakjunk von een Heim em Himmel. Kunn irjentwäa soone Endaniss derchgonen un daut nich enwoaren? Woarschienlich nich, wiels „De Jeist selfst jeft onsen Jeist daut Zeichnis, daut wie Gott siene Kjinja sent“ (Reema 8,16).

Wan du noch nich dise Erfoarunk jehaut hast, dee doa de Seel soon Fräd un Freid brinjt, dan jeft die noch nich enne Ru, wiels du nemst daut nich wichtich jenuach met Gott un diene ieejne Seel. Du must doch wadajebuaren woaren.

Kontakt

Traktaten bestalen

Een Frint fa Die

Jesus Dien Frint

afriendforyou1

Ekj hab een Frint. Hee es de basta Frint waut ekj jeemols jehaut hab. Hee es soo leeftolich un tru daut mie daut sea jefaulen wudd, wan du Am uk kjanen wurscht. Sien Nomen es Jesus. Un daut wundascheene Dinkj es daut Hee uk jleichen wudd dien Frint to sennen.

Lot mie die emol von Am vetalen. Wie läsen dise Jeschicht en de Bibel. De Bibel es de Woarheit. Daut es Gott sien Wuat.

Gott es de Janja Dee de Welt jemoakt haft un aules waut doa bennen es. Hee es Har em Himmel un oppe Ieed. Hee jeft Läwen un Odem fa aules waut doa es.

Gaunse Takjst von: Een Frint fa Die

afriendforyou2

Jesus es Gott sien Sän. Gott schekjt Am vom Himmel no dise Ieed toom ons perseenelja Heilant to sennen. Gott leewd de Welt soo sea (daut meent Hee jleicht die un mie) daut Hee sien eensja Sän, Jesus schekjt, (fa onse Sind to stoawen) daut aul dee, dee aun Am jleewen, nich veloaren gonen, oba daut eewje Läwen haben. (Johanes 3,16)

Jesus kjeem no dise Ieed aus een kjlienet Bäbe. Sien Voda un Mutta oppe Ieed wieren Josef un Maria. Hee wort em Staul jebuaren un enne Kjrebb nenjelajcht.

afriendforyou3

Jesus woss met Josef un Maria opp un wia an jehuarsom. Hee haud Breeda un Sestren toom met spälen. Hee holp Josef aus een Holtoabeida.

afriendforyou4

Aus Jesus aus een Maun oppjewossen wia, lieed Hee de Menschen von sien Voda em Himmel. Hee wees an daut Gott an goot wia. Hee heeld de Kranke un treest de waut em Trubbel wieren. Hee wia de Kjinja äa Frint. Hee wol de Kjinja dicht bie Sikj haben. Hee haud Tiet fa an. De Kjinja jleichten Jesus un wullen uk bie Am sennen.

Eenje Menschen jleichten Jesus nich. See wieren aufjenstich äwa Am, un kunnen Am nich lieden. See stieden sikj soo sea äwa Am daut see Am wullen doot moaken. Een schrakjelja Dach muaken see Jesus doot aus see Am aum Kjriez noagelden. Jesus haud nuscht Orrajcht jedonen. Hee must en onse Städ stoawen wäajen du un ekj Orrajcht jedonen hauden.

afriendforyou5

Jesus siene Jeschicht hieet nicht bie sien Doot opp. Gott wuak Am vom Doot wada opp! Siene Nofolja sagen Am wada. Dan een Dach reisd Hee trigj nom Himmel.

Vondoag kaun Hee die seenen un hieren. Hee weet aules von die om, un sorcht fa die. Komm blooss no Am em Jebäd. Saj Am aul diene Trubbels. Hee es reed die to halpen. Du kaust dien Kopp neijen un to Am räden, irjentwanea, irjentwua.

Een dach woat Hee wada komen! Hee woat aul dee, dee aun Am jleeven, ne Hus nom Himmel nämen.

afriendforyou6

 

( Plautdietsch )

Kontakt

Traktaten bestalen

Een Heilant fa die

The prodical son asking his father for his inheritance

 

Best du ne frooe Persoon? Ooda vedoaft de Schult un Angst aul diene Freid? Du wurscht jleichen diene Schult aula loos to woaren, oba woo? Du muchst wundren, „Woa ekj jeemols wada froo kjennen sennen?“

Ekj hab goode Norecht fa die! Doa es Eena dee die halpen kaun, Dee die diene Sinden vejäwen kaun, un Dee die bliewende Freid kaun schenkjen. Sien Nomen es Jesus. Lot mie die von Am vetalen.

Gott es Deejanja, dee de Welt jemoakt haft. Hee haft uk aules jemoakt waut enne Welt es. Hee haft uk die un mie jemoakt.

Gaunse Takjst von: Een Heilant fa die

Gott es ons goot. Hee leeft een jiedrem dee enne Welt es. Siene Leew es soo groot daut Hee ons Jesus, Sien eensja Sän, no dise Welt jeschekjt haft. Aus Jesus en dise Welt wia, heeld Hee de kranke Menschen; Hee treest de Truaje. Hee muak de Blinje seenent. Hee lieed de Menschen väle Dinj. Wie läsen dit enne Bibel.

Jesus wull haben daut wie sien himlischa Voda siene groote Leew fa die un mie bäta vestonen kunnen. Hee vetald de foljende Jeschicht toom sien Voda siene groote Leew ons to openboaren.

Een Maun en eene jewesse Staut läwd een frooet Läwen met siene twee Säns toop. Hee docht aules jinkj zimlich goot. Een Dach kjeem de jinjsta Sän äwadäl met sien Jäajenstaunt un säd to am, „Ekj jleich daut hia Tus nich mea, ekj well mien ieejna Wajch gonen, un Tus veloten. Jeff mie nu mien Aufgoot.“ De Voda wia sea truarich doawäajen, oba hee jeef am sien Jelt un leet am gonen. Hee wundad aus hee sien Sän jeemols wada seenen wudd. Wuarom stald de Sän sikj soo jäajenaun?

De Sän waundad wiet von Tus un leet sikj daut scheen gonen met sien Jelt un siene Frind. Hee vekwosd sien Jelt un deed väle schlajchte Dinja. Hee docht hee haud sikj ne sea goode Tiet, bat eenmol haustich wia sien Jelt aula, un siene Frind veleeten am. Dan feeld hee sikj sea eensom un sea schuldich. Waut sull hee dan nu doonen?

Hee jinkj no een Foarma, un dee schekjt am siene Schwien to foodren. Am selfst wort nich jenuach jejäft toom äten. Am hungad soo sea hee wudd aul jieren von daut Schwien Fooda jejäten haben. Dan funk hee aun notodenkjen äwa aul de schlajchte Dinja waut hee jedonen haud, un woo schlajcht hee sien ieejna Voda behaundelt haud. Dan feeld hee sikj schlajchta un schlajchta.

The prodical son feeding the pigs

Een Dach voll am daut bie woo leeftolich sien Voda emma jewast wia un woo goot hee daut Tus jehaut haud.

Hee docht sikj soo, „Kunn ekj oba doch noch trigj no Hus gonen no aul daut soo aus ekj jewast sie? Wudd mien Voda mie noch goot sennen? Ekj sie goanich mea wieet sien Sän to sennen. Ekj wudd aul jieren blooss een Oabeida sennen wan hee mie blooss trigj neem.“

Plazlich stunt hee op un jinkj no Hus opptoo. Hee wudd mol seenen aus sien Voda am noch goot wia.

The father welcoming the prodical son home

De Voda bangd sikj no sien Sän von dän ieeschten Dach aun aus hee veleet. Hee wundad, „Woat de Sän noch jeemols trigj komen?“ Dan opp eenmol een Dach sach hee wäm von wiet auf oppkomen. „Kunn daut opp eenmol mien Sän sennen?“ Hee rand am met opne Oarms entjäajen un neem am wada opp. Hee säd, „Dis Sän wia veloaren un es wada jefungen.“

Wie sent aula soo jewast aus dis Sän; wie sent aula wajch jewaundat von ons himlischa Voda. Wie haben onse Jeläajenheiten nicht woa jenomen un väl goode Dinja vekwost waut Hee ons jejäft haft. Wie haben domme Dinja jedonen un ons jäajen Gott jestalt. Vondoag well ons himlischa Voda oba haben daut wie sellen trigj no Am komen. Hee luat no ons met opne Oarms.

Weet wie von de groote Leew om, waut Jesus fa ons haft? No däm aus Hee dree Joa op dise Ieed jelieet haud, leet Hee sikj von beese Menschen aum Kjriez noaglen. Hee erfua groote Weedoag un wia veschmäten un veacht aus Hee sien Läwen un Bloot jeef aus een Opfa fa de Sinden von de gaunse Welt.

Wan wie nom Voda komen, dan froag wie no Vejäwunk von onse Sinden. Wan Hee sitt daut ons onse Sinden leet sent, dan vejeft Hee ons, un wauscht ons rein met sien Bloot waut doafäa vegoten es. Waut von ne wundavolle Erfoarunk daut es. Jesus es dan ons Heilant jeworden. Soo woa wie wadajebuaren aus ne niee Persoon. Daut Läwen haft nu eene gauns niee Meenunk. Jesus haft onse Schult un Angst vetuscht met Fräd un Freid.

Kontakt

Traktaten bestalen